Warning: Undefined variable $days_limits in /home/platne/serwer19562/public_html/midnightinteriors.pl/wp-content/plugins/booking-ultra-pro/classes/bookingultra.class.php on line 1230
Regulamin – Midnight Interiors
 • tel:
 • +48 600 962 966
 • E-mail: poczta@midnightinteriors.pl
REGULAMIN

 

Postanowienia ogólne:

 • Właścicielem i administratorem serwisu internetowego www.midnightinteriors.pl  jest Studio Projektowe Midnight Interiors P. Zieliński (zwane dalej jako: MI Studio) z siedzibą w Szczęsnem przy ul.Bukietowej 11, 05-825 Szczęsne, wpisane do rejestru ewidencji działalności gospodarczej CEIDG pod nr NIP 5291632367 REGON 381447823.
 • Niniejszy regulamin (zwany dalej jako: Regulamin) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.midnightinteriors.pl
 • Użytkownicy, przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu, są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z usług oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
 • Za pośrednictwem serwisu możliwe jest dokonanie zakupu produktów – szkiców, rysunków, koncepcji projektowych, list zakupowych lub/oraz innych elementów dotyczących koncepcji wnętrza omawianego podczas spotkań z projektantem. Regulaminowi podlegają wszystkie produkty świadczone w serwisie, za wyjątkiem promocji, programów lojalnościowych i innych, które w wypadku ich organizowania będą posiadały odrębne regulaminy.

Zamówienia/czas realizacji

 • Przedmiotem zamówienia są produkty oferowane na stronie www.midnightinteriors.pl: szkice, rysunki, koncepcje projektowe, listy zakupowe lub/oraz inne elementy dotyczące koncepcji wnętrza omawianego podczas spotkania z projektantem.
 • Aby złożyć Zamówienie, Użytkownik musi zaakceptować Regulamin.
 • Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez MI Studio przez całą dobę. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16.00, w soboty, niedziele oraz święta rozpatrywane będą od godz. 9.00 następnego dnia roboczego.
 • Informacje o produktach prezentowane na stronie MI Studio nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert.
 • Użytkownik, przesyłając do MI Studio zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych produktów. Wysłane przez MI Studio potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Użytkownika adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej i jest jednocześnie potwierdzeniem zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a MI Studio.
 • W sprawach dotyczących zamówienia MI Studio będzie kontaktowało się z Użytkownikiem telefonicznie na numer podany przy składaniu zamówienia lub w formie korespondencji elektronicznej na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia.
 • W przypadku niedostępności produktu oferowanego przez MI Studio i zamówionego przez Użytkownika, MI Studio niezwłocznie poinformuje o tym Użytkownika.
 • MI Studio ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 • Zmiana w zamówieniu lub jego anulowanie może być dokonane najpóźniej na 3 dni przed terminem jego realizacji. Warunkiem wprowadzenia zmian w zamówieniu jest potwierdzenie za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) prawidłowości przesłanych przez MI Studio zmian w zamówieniu.

Płatności i dostawa

 • Realizacja zamówienia następuje po potwierdzeniu otrzymania płatności na rachunek bankowy MI Studio.
 • Płatność za produkty MI Studio może być dokonana w formie:
  • przelewu z konta bankowego
  • przelewu internetowego
  • płatności kartą płatniczą
 • Użytkownik, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta MI Studio nie jest wiążąca i zamówienie zostanie anulowane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej (e-mail).
 • Bezpośrednio po dokonaniu płatności, Użytkownik otrzyma za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenie złożenia i opłacenia zamówienia.
 • MI Studio wysyła zamówiony produkt za pośrednictwem poczty elektronicznej, po uprzednim spotkaniu z projektantem, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od spotkania, chyba że na spotkaniu Strony ustalą inaczej. Termin spotkania ustalany jest drogą telefoniczną lub mailową minimum 7 dni przed.
 • Czas realizacji zamówienia wynosi 2 miesiące od daty zakupu.
 • W przypadku gdy Użytkownik wprowadza zmiany w zamówieniach, powyższy termin biegnie na nowo od dnia potwierdzenia zmiany przez Klienta.

Odstąpienie od umowy

 • Użytkownik będący konsumentem, który zawarł z MI Studio umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 • Aby odstąpić od umowy, Użytkownik będący konsumentem musi poinformować MI Studio o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład w wiadomości wysłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Do zachowania terminu umożliwiającego odstąpienie od umowy, wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu.
 • W przypadku odstąpienia od umowy, MI Studio zwraca Użytkownikowi będącemu konsumentem wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym MI Studio zostało poinformowane o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika, będącego konsumentem, wybrane do pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Użytkownik będący konsumentem nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

Reklamacje

 • Produkty sprzedawane przez MI Studio są objęte gwarancją.
 • W przypadku, gdy Użytkownik uważa, że zakupiony produkt nie jest zgodny z umową lub też ma inne zastrzeżenia co do jego jakości, ma prawo do złożenia reklamacji.
 • Reklamację należy zgłosić w formie mailowej na adres poczty elektronicznej e-mail: poczta@midnightinteriors.pl , w terminie 30 dni od dnia zakupu.
 • Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta: imię i nazwisko, nazwę produktu, którego dotyczy umowa oraz opis zastrzeżeń.
 • Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia wpływu. W tym terminie do Użytkownika zostanie wysłany e-mail zwrotny zawierający odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.

Własność intelektualna

 • Wykorzystywanie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej MI Studio (w szczególności zdjęć, opisów produktów i usług, znaków towarowych) bez pisemnej zgody MI Studio jest zabronione.

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 • Przed złożeniem zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez MI Studio w celu realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji umowy sprzedaży.
 • Użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Mi Studio nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Użytkownika, powstałe wskutek przekazania przez Użytkownika błędnych danych.
 • Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
 • Administratorem danych osobowych jest Studio Projektowe Midnight Interiors P. Zieliński (zwane dalej jako: Mi Studio) z siedzibą w Szczęsnem przy ul. Bukietowej 11, 05-825 Szczęsne, wpisana do rejestru ewidencji działalności gospodarczej CEIDG pod nr NIP 5291632367 REGON 381447823
 • Użytkownik ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. W przypadku, gdy udostępnione dane są niezbędne do realizacji umowy sprzedaży, żądanie zaprzestania przetwarzania tych danych jest równoznaczne z rezygnacją ze złożonego zamówienia.
 • Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce Twoje Konto. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Użytkownik otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej (e-mail) newsletter MI Studio. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty newslettera.

Postanowienia końcowe

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 • Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby MI Studio.
 • Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem serwisu.
 • Użytkownika obowiązuje regulamin w brzmieniu obowiązującym na stronie www.midnightinteriors.pl  w dacie dokonywania zakupu.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 1 października 2022 r.